Πρακτικόν Ίδρυσης του Συνοικισμού - Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Κατερίνης

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Πρακτικόν Ίδρυσης του Συνοικισμού

Η Εκκλησία μας
«Οι κάτωθι σημειούμενοι, εκουσίως και αβιάστως, συνωμολογήσαμεν και υποσχόμεθα να εκπληρώσωμεν πιστώς τους κάτωθι   όρους, υφ' ους δεχόμεθα να περιληφθώμεν εις τον Ευαγγελικόν Συνοικισμόν Κατερίνης, ως Έλληνες Ευαγγελικοί.

1) Δεν θα ιδρύσωμεν ούτε θα επιτρέψωμεν την ίδρυσιν ποτοπωλείου εντός του συνοικισμού τούτου, ως και την πώλησιν   οποιουδήποτε οινοπνευματώδους ποτού, και δεν θα κάμωμεν χρήσιν αυτών είτε εντός είτε και εκτός του συνοικισμού.

2) Απαγορεύομεν παντελώς και υποσχόμεθα ότι δεν θα κάμωμεν χρήσιν παντός είδους τυχερών παιχνιδιών, είτε επί χρημάτων   είτε και προς διασκέδασιν.

3) Δεν θα επιτρέψωμεν την ίδρυσιν θεάτρου.

4) Δεν θα επιτρέψωμεν βλασφημίας και αισχρολογίας, ούτε εις εαυτούς ούτε και εις τους άλλους.

5) Η Κυριακή ημέρα θα είναι ιερά. Ουδέν έργον βιοποριστικόν θα γίνεται εν αυτή. Απαγορεύεται η φοίτησις εις τα καφενεία   ή εις άλλα κέντρα διασκεδάσεως κατ' αυτήν.

6) Επειδή όλοι, αστοί και χωρικοί, αποτελούμεν γεωργικόν συνοικισμόν και καλλιεργούμεν γαίας εκ των παραχωρηθεισών εις τον   συνοικισμόν, υποσχόμεθα ότι κατά τον καιρόν της συγκομιδής των διαφόρων γεωργικών προϊόντων μας, θα δώσωμεν κατ' έτος,   εφ' όσον υπάρχει προς τούτο ανάγκη, εις την υφ' ημών εκλεγείσαν επιτροπήν, το εν δέκατον (1/10) του οποίου το ήμισυ θα   δαπανηθή δι' ανέγερσιν εκκλησίας, το δε έτερον ήμισυ δι' εξωραϊσμόν του συνοικισμού, ήτοι δι' οδόστρωσιν, κατασκευήν   υπονόμων, κατάλληλον ύδρευσιν, φωτισμόν κλπ.

7) Η πληρωμή του δεκάτου του εισοδήματός μας, ως διαλαμβάνεται εις το προηγούμενον άρθρον δεν απαλλάσσει ημάς από του να   καταβάλλωμεν έκαστος το απαιτούμενον ποσόν διά την μισθοδοσίαν του ιεροκήρυκος και διά τας λοιπάς τρεχούσας ανάγκας της   εκκλησίας.

8) Οσάκις παρουσιασθή ανάγκη, είτε διά τον συνοικισμόν είτε δι' ανέγερσιν της εκκλησίας και του σχολείου, όπως τα μέλη όλα   της Κοινότητος μαζί συνεργασθούν, είτε μόνα είτε μετά των ζώων ή και άλλων μέσων, να εκτελέσωμεν οποιαδήποτε εργασίαν κατά   πρότασιν της Επιτροπής, υποσχόμεθα ότι θα προσέλθωμεν πρόθυμοι να συνδράμωμεν και συνεργασθώμεν αναλόγως των δυνάμεών μας   άνευ δυστροπίας και γογγυσμού.

9) Υποσχόμεθα σεβασμόν και υπακοήν εις τους δημογέροντας, ήτοι Επιτρόπους, τους οποίους διά της ψήφου ημών εξελέξαμεν και   δεχόμεθα να αναγνωρίζωμεν αυτούς, ως δικαστάς, δι' οιανδήποτε κτηματικήν, κοινοτικήν, ή και άλλου είδους διαφοράν, η οποία   θα τύχη να παρουσιασθή μεταξύ ημών και αδελφού τινός. Εν περιπτώσει καθ' ην η απόφασις της Επιτροπής περί οιασδήποτε   διαφοράς δεν γίνει δεκτή υπό των ενδιαφερομένων, θα δύνανται ούτοι να διορίσωσιν ανά ένα διαιτητήν, οι οποίοι μαζί με την   Επιτροπήν θα εκδίδωσιν την τελικήν απόφασιν επί της διαφοράς. Εις την απόφασιν τούτων οφείλομεν και υποσχόμεθα να   υπακούσωμεν.

10) Πας ο δυστροπών και παραβαίνων και μη συμμορφούμενος εις οιανδήποτε εκ των ανωτέρω διατάξεων και υποχρεώσεων θα   αποβάλληται και θα διαγραφή εκ του Συνοικισμού δι' αποφάσεως της Επιτροπής.

Αι ανωτέρω διατάξεις ανεγνώσθησαν και εξηγήθησαν ενώπιον ημών και ελάβομεν πλήρη γνώσιν του περιεχομένου και της εννοίας   αυτών και, αποδεχόμενοι αυτάς ως έχουσιν, υπογράφομεν.


Κατερίνη τη 25η Δεκεμβρίου 1923
(ακολουθούν οι υπογραφές)»


Πηγή: Α. Κάλφας - Π. Παπαγεωργίου, Ο Συνοικισμός Ευαγγελικών της Κατερίνης (1923-2000). Τοπική Ιστορία και Κίνηση των   Θρησκευτικών Ιδεών (Κατερίνη 2001)

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού